Kutatások egy fenntarthatóbb és egy tisztább jövőért

ÁLTALÁNOS CÉLOK


A Discovery Center Nonprofit Kft. munkáltatóként tiszteletben tartja a foglalkoztatás
során vele foglalkoztatási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók
emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A munkáltató a diszkrimináció minden
formáját elítéli, feladatainak ellátása során minden tekintetben szem előtt tartja az
esélyegyenlőség és az egyenlő elbánás elvét.
A munkáltató elkötelezett abban, hogy minden körülmények között figyelembe vegye
a foglalkoztatottak érdekeit, és olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket
alakítson ki, amelyek hozzájárulnak az alapvető értékek megőrzéséhez és
megerősítéséhez, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló törvényben megfogalmazottaknak megfelelően.

Nemek Közti Esélyegyenlőség Terv

Gender Equality Plan – English

A projekt célja a munkaerő-piaci igények megjelenítése az informatikai és mezőgazdasági szakképzésben.

Ennek eléréséhez a konzorcium:
1. Felméri a partnerországok (Magyarország, Olaszország, Németország) informatikai és mezőgazdasági alapképzésében alkalmazott tanterveket, tankönyveket és oktatási módszereket.
2. Felkészíti a két ágazatban tanító tanárokat a projekt alapú módszer, innovatív értékelési módszerek alkalmazására és digitális tananyagok fejlesztésére.
3. A tanárok és munkaerőpiaci szereplők együttműködésében életközeli projektek fejleszt a szakképzésben tanuló diákok számára.
4. Online adatbázis-alkalmazást fejleszt a multidiszciplináris szemléletben fejlesztett, projekt-orientált (mikro) tananyagok publikálására.
5. Mini-kurzusokkal készíti fel a tanulókat a projektek sikeres megvalósítására.
6. A tapasztalatok alapján felépített modellt kézikönyv formájában közzéteszi a szakképzésben dolgozó tanárok számára.

A Discovery Center-nek minden fázisban lesznek bizonyos feladatai, azonban fő felelősségünk a diákok számára készített valós  rojektfeladatok tervezése. Multiplikátor rendezvény szervezése, amelyen több céget meghívunk konzultációra. Hozzájárulunk a
minitanfolyamok megtervezéséhez, adott esetben a digitális tartalomfejlesztéshez anyagokat is szolgáltatunk. További felelősségünk az elvégzett hallgatói projektek végső értékelése.

A projekt alapadatai:
Rövid elnevezés: VETPROFIT
Projektazonosító: 2021-1-HU01-KA220-VET-000025350
Partnerországok: Németország, Olaszország, Magyarország
Koordinátor: iTStudy Hungary Kft.
Projekt időtartama: 2021. november 1. – 2024. október 31.
Weboldal: https://vetprofit.itstudy.hu/hu

Partnerek:
iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont, Magyarország
DEULA-Nienburg GmbH, Németország
Fondazione ITS – JobsAcademy, Olaszország
Magyar Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetsége, Magyarország
Premontrei Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Magyarország
Discovery Center Nonprofit Kft., Magyarország

Költségoptimalizált termőhelyspecifikus talajmintázási protokoll fejlesztése 

A projekt célja egy geostatisztikai módszerekkel alátámasztott talajmintavételezési eljárás kidolgozása, mely a precíziós erőgépekben és kombájnokban gyűjtött adatok mellett távérzékelési adatokat használ fel a mintavételezés optimalizált tervezéséhez szem előtt tartva a helyspecifikus gazdálkodáshoz szükséges pontosságot, és költséghatékonyságot. A projekt során egy összetett statisztikai módszereken alapuló, hatékony mezőgazdasági gyakorlatot támogató módszertan jön létre, ami felhasználja a termelőknél keletkező adatokat.

A megvalósítással egy, a hatékony mezőgazdasági gyakorlatot támogató módszertan jön létre, mely az előbbiekben leírt megoldással képessé válik a termelés optimalizálására. A precíziós gazdálkodásban megfelelő gyakorisággal, nagy mennyiségben gyűjtött térbeli adatok feldolgozásának módszertana még gyerekcipőben jár, így a kialakított  megoldás nem csupán jelentős nemzetközi innovációs tartalommal bír, de komoly gazdasági előnnyel is járhat a technológiát alkalmazó termelők számára. A projekt eredménye egy önálló szolgáltatásba illeszthető mintavételi protokoll precíziós gazdálkodás támogatásához. A létrejövő módszertan célja, hogy a helyspecifikus tápanyag-kijuttatásra alkalmas technológiával rendelkező termelők jó minőségben és piacképes szolgáltatási áron jussanak hozzá olyan adatokhoz, melyek segítségével optimalizálni tudják hatékonyságukat. A megfelelő szolgáltatási színvonal mellett várhatóan egyre több termelő dönt a helyspecifikus gazdálkodás mellett, mely hosszútávon hozzájárul a fenntartható gazdálkodáshoz, talajaink állapotának megőrzéséhez.

Szárazbab kutatása és termesztési technológiájának fejlesztése a termelés növelése érdekében

Jelen projekt célja, hogy olyan Magyarország különböző talajviszonyain is alkalmazható szárazbab termesztési módszereket teszteljünk és alakítsunk ki, amelyek sikeresen adaptálhatóak más szántóföldi termelők részére, ezáltal nagyobb megtérülést hoznak a szokványos gabona vagy olajos növénytermesztésnél. A projekt hosszú távú célja, hogy a magyarországi igen jelentős (évi 8 -9 ezer tonna) szárazbab importot csökkentsük.

A projekt kezdetén a konzorciumvezető kutatóhely mintákat vett a különböző talajadottságokkal és talajtípusokkal rendelkező mezőgazdasági termelőktől, majd a minták elemzése alapján ajánlásokat fogalmazott meg a termesztéshez. A mezőgazdasági termelők különböző talajművelési (hagyományos, mulcsos, sávos), vetéstechnológiának (hagyományos, precíziós), valamint a növényvédelemnek és a tápanyag kijuttatásának vizsgálata folyamatban van. A projekt a teljes mezőgazdasági ágazat szintjén alkalmazható lesz, mivel a babtermesztés adaptálható technológiáját bármely szántóföldi termesztő tudja majd használni.

A talajok degradációjának csökkentését elősegítő terepi
talajvizsgálati módszer és okszerű termesztéstechnológia kialakítása

Célunk egy olyan terepi talajvizsgálati és felvételezési módszer kidolgozása, ami segít a vízgazdálkodási probléma azonosításában, a légi- és űrfelvételezésből, illetve automatizált terepi felmérésekből (RTK alapú domborzatmodell, VERIS, hiperspektrális felvételek, NDVI) származtatott adatok talajtani értelmezésében és az eredmények termesztéstechnológiában történő alkalmazásában.

Ökológiai célú másodvetésekhez alkalmazható magkeverékek kultúrákhoz és talajtípusokhoz adaptált fejlesztése 

Annak érdekében, hogy okszerűbbé váljon a zöldítő keverékek használata, szükséges kialakítanunk a termelő adottságainak legmegfelelőbb keveréket. A keverékek kialakításánál a három legnagyobb területen vetett kultúrára fókuszálunk: őszi búza, kukorica és napraforgó. A konzorcium célja, hogy ennek a három növénynek a legmegfelelőbb előveteményként szolgáló keveréket alakítson ki. Ahhoz, hogy meglehessen határozni azon fajok keverékét, amelyek a legkedvezőbb paraméterekkel rendelkeznek az utóvetemény szempontjából, több vizsgálat is szükséges. Indokolt vizsgálni a talajéletet, a talaj szervesanyagtartalmát, tápanyagszolgáltató képességét, hő-, levegő-, vízháztartását. Az előbb említett paramétereket a talajból vett mintákból lehetséges analizálni. A talajmintákból kinyert adatok alapján meghatározható, hogy milyen mértékben járulnak hozzá a különböző keverékek a talajok termőképességének fenntartásában, javításában.

Kukorica termőterületek alternatív hasznosítása az állattenyésztési igények tükrében tekintettel a ciroktermesztésre

Cél a projekt keretében olyan – kukorica alternatívaként – vetésforgóba illeszthető növények (szemes és silócirok) azonosítása és termesztéstechnológiájának megújítása. A projekt során a szemes- és silócirok termesztése esetében a termesztés technológia teljes megújítása, a gépkapcsolatok munkájának optimalizálása mind gépészeti mind üzemszervezési szempontból, a kötött réti talajokhoz adaptálása és műholdas navigációval támogatott és helyspecifikus inputanyag kijuttatási módszertan kidolgozása.

Emelt sebességű vetés hatékonyságának vizsgálata különböző alapművelési eljárások és kultúrnövények függvényében

A projektben a legfontosabb hazai szántóföldi növények bevonásával (őszi búza, kukorica, napraforgó és őszi káposztarepce) végezzük a nagysebességű vetési + alapművelési technológiák fejlesztését. A projekt során megvalósított biomassza térképezés lehetőséget nyújt a kelési különbségek olyan térinformatikai rendszerbe illesztésére is, ami alapján differenciált Nitrogén hatóanyag kijuttatást valósítunk meg, tesztelve a differenciált kijuttatás homogenizáló hatását a vetési problémából adódó heterogén kelés esetében.

Az alapművelési módok hatása a másodvetésű csemegekukorica termésének mennyiségére és minőségére

A projektben az egyik legfontosabb hazai szántóföldi zöldségnövény, a csemegekukorica (őszi árpát követő másodvetés) alapművelési módjainak (fővetésű őszi árpa előtti: 1. lezárt szántás, 2. lezárt szántóföldi nehézkultivátor, 3. lezárt talajlazító; ezen felül a másodvetést megelőző: 4. sávos művelés (strip-drill; művelés és vetés egy menetben) összehasonlító vizsgálatát, valamint az öntözés paramétereinek kutatását tűztük ki célul hagyományos és bio csemegekukorica esetében.

Kötött réti talajok fizikai tulajdonságának és vízgazdálkodásának javítása vízrendezéssel és talajjavító anyagok használatával

Projekt célja olyan új típusú forgatás nélküli talajművelési, termesztéstechnológiai rendszerek létrehozása/alkalmazása kötött réti és öntéstalajokon, melyekkel a talaj – precíziós gazdálkodás (beruházási költségek) alkalmazása mellett – kíméletesen művelhető. A K+F tevékenység keretében begyűjtendő nagyszámú alapadat lehetőséget fog biztosítani nagy pontosságú domborzati modellek elkészítésére, agronómiai és műszaki adatok gyűjtésére, objektív döntéstámogató rendszer kialakítására.

Precíziós növényvédelmi rendszerfejlesztés és hatékonysági vizsgálat

A projekt célja, hogy új precíziós növényvédelmi technológiákat teszteljen általánosan termelt haszonnövényeknél. A projektben a hagyományos és a precíziós növényvédelmi tevékenységek és eljárások kerülnek összehasonlításra és elemzésre.

Precíziós, erőforráshatékony betakarítási rendszerfejlesztés

A projekt a szántóföldi kultúrák (főleg kukorica vagy más gabonanövények) betakarításának technológiáit vizsgálja. Fejlesztésünk célja, hogy új betakarítási eljárást teszteljünk. A fő cél a betakarítási idő és költségek csökkentése, és a termény lehető legjobb minőségben történő szüretelése.

Silókukorica precíziós termesztés technológiájának fejlesztése helyspecifikus technológiák alkalmazásával

A silókukorica termesztés szempontjából nagy jelentőséggel bír a termőhelyi körülményekhez alkalmazkodó talajművelési rendszerek alkalmazása. Hazánk agroökológiai adottságai mellett cél a nedvességtakarékos rendszerek alkalmazása, melyek segítségével a tenyészidőszakban kialakuló aszálykárok mérséklése a célunk. A talaj fizikai állapotának meghatározására, talajtérképezésre, és az erre épülő térinformatikai feladatok elvégzésére van szükség.

The EU ILUC directive in 2015 introduced in the legislative framework a new concept for transport biofuels, the indirect land-use change (“ILUC”)

Following, the recently issued red ii Directive introduces an exemption for biofuels, bioliquids and biomass fuels certified as low ILUC-risk toward the phasing out requirement for high-iluc risk feedstocks.

Kutatás alapú innovatív szolgáltatás létrehozása, így a fiatal mezőgazdasági szakemberek bevonása egy fenntartható földgazdálkodásba és az innovatív gondolkodásmódba a magyar-szerb határ mentén.

A modern gazdák temérdek helyről gyűjtenek információt, hogy naprakészek legyenek a talaj minőségéről, mely a precíziós mezőgazdaság alapja. Precíziós mezőgazdasági szempontból a gazdálkodók a legújabb technológia bevezetésével jelentősen csökkenhetik költségeiket és a talajminták gyűjtésére és elemzésére fordított időt így növelhetik az eredményeiket.

A mezőgazdasági szakemberek és ezen keresztül az agrár-kkv-k a fő kedvezményezettek a projektben, mivel a mobil laboratórium nagy hatással lesz napi munka rutinjára. A tudással és az innovációval kapcsolatos képzés és kutatás felgyorsítja az együttműködést az érintettek körében, ezáltal ösztönzi az innovációt.

Foglalkoztatásbővítés ösztönzése és új kollégák alkalmazása

A Discovery Center Nonprofit Kft (mikrovállalkozás) a napi működése során talajtani adatbázisokkal és azok matematikai statisztikai vizsgálatával kapcsolatos kutatásokat végez a precíziós gazdálkodás támogatásához, illetve digitális talajtérképek készítéséhez. Jelentős tapasztalattal rendelkezik a különböző forrású talaj és környezeti adatok korrelálásában, egy adatbázisba harmonizálásában, majd azok értékelésében.

TraCoRef: visegrádi országok regionális élelmezése határokon átnyúló együttműködés keretében

1. Külső szakértők bevonása a helyi termékek fejlesztése és az elérési útak helyreállítása érdekében.
2. célkitűzés: Rövid és hosszú távú együttműködés kialakítása a különböző régiók és  a helyi ételek népszerűsítése érdekében.
3. célkitűzés: A gasztro-turizmus fejlesztése a helyi termékeken keresztül.

grAvITAS | A mezőgazdasági innováció alapjának megteremtése a HU-SRB határ menti régióban az agrár-kkv-k versenyképességének fokozása érdekében

Maga az innováció a felhajtóereje minden iparágnak, meghatározva annak folyamatos növekedését, ez alól a mezőgazdasági agrárvállalkozások sem kivételek. A kutatóintezek és a termelők között óriási a kommunikációs szakadék, így azok értik legkevésbé a munkánkat, akik a kutatási eredményeik végfelhasználói.

Úgy gondoljuk, hogy kutatási területeinket a biogazdaságok fenntartható jövőre fókuszáljuk, segítve annak előrehaladását, hangsúlyt fektetve a nemzetközi tudásbázis terén megvalósuló együttműködésre egyaránt.

2017 elején kutatók, politikai döntéshozók és képviseljteik számára workshopot rendeztünk. A rendezvény segítette egy kapcsolati hálózat létrejöttét és meglévő kapcsolatok megerősítését, hogy a jövőben fokozott intezitással fognak nagyobb projektekben is együttműködni, ezzel tovább öregítve a V4 érdekeinek képviseletét a nemzetközi agrárkutatás terén.

BioInnovation4V4: V4 együttműködés

A jelenlegi projekt célja a szinergiák fejlesztése és az együttműködés fokozása a kutatás, az állami és a magánszektor között a visegrádi országok mezőgazdasági innovációjának ösztönzése érdekében.

Minden iparágban az innováció a gazdasági növekedés és fejlődés hajtóereje, ez alól a mezőgazdasági és agrárvállalkozások sem kivételek. Nagy a szakadék a kutatóintézetek és a kutatási eredmények lehetséges végfelhasználói (pl. Gazdálkodók, élelmiszeripar) között. Úgy gondoljuk, hogy a biogazdaság fenntartható növekedése terén történő további előrehaladás érdekében a hangsúlyt a kutatásra, az innovációra és a tudásalapú fejlesztés terén megvalósuló nemzetközi együttműködésre kell helyeznünk.

A 2017 elején szervezett wokshopn kutatók, politikai döntéshozók és érdekeltjeik számára segítheze egy megfelelő hálózat létrehozásában és megerősítésében, ezáltal segíti közös pályázatok benyújtását az innovációs kapacitást fokozó nagyobb projektekre a jövőben.

CATAlySt: Európai Kapacitásbővítés

A jelenlegi projekt célja a szinergiák fejlesztése és az együttműködés fokozása a kutatás, az állami és a magánszektor között a visegrádi országok mezőgazdasági innovációjának ösztönzése érdekében.

Minden iparágban az innováció a gazdasági növekedés és fejlődés hajtóereje, ez alól a mezőgazdasági és agrárvállalkozások sem kivételek. Nagy a szakadék a kutatóintézetek és a kutatási eredmények lehetséges végfelhasználói (pl. Gazdálkodók, élelmiszeripar) között. Úgy gondoljuk, hogy a biogazdaság fenntartható növekedése terén történő további előrehaladás érdekében a hangsúlyt a kutatásra, az innovációra és a tudásalapú fejlesztés terén megvalósuló nemzetközi együttműködésre kell helyeznünk.

A 2017 elején szervezett wokshopn kutatók, politikai döntéshozók és érdekeltjeik számára segítheze egy megfelelő hálózat létrehozásában és megerősítésében, ezáltal segíti közös pályázatok benyújtását az innovációs kapacitást fokozó nagyobb projektekre a jövőben.

RAPIDINF: Felkészülés Katasztrófahelyzetekre

A projekt fő célja, hogy hatékony eszközt nyújtson a katasztrófavédelemért felelős hatóságok és testületek számára a társadalmi és természeti kihívások gyors és hatékony kezelésében. Célunk, hogy a katasztrófavédelemért felelős állami hatóságokat és állami szerveket felhatalmazzuk olyan kapacitásépítő eszközökkel, melyekkel hatékonyabban tudják kezelni régiónk kihívásait, különös tekintettel a katasztrófát követő természeti és társadalmi kihívásokra.

Arra törekszünk, hogy segítsük és támogassuk az állami hatóságokat szervezeti és funkcionális képességeik javításában, egy fenntartható megélhetés megteremtése érdekében. Célunk, hogy a hatóságok költséghatékony módon és rövid idő alatt legyenek képesek biztosítani a szükséges infrastruktúrát a balesetek bekövetkezte után. Bevált megoldásokat és módszereket nyújtunk számukra a katasztrófák sújtotta közösségük felépítéséhez és az érintett közösségek polgári biztonságának garantálásához.

Az egyik konkrét célkitűzés a katasztrófák által sújtott különböző közösségek igényeinek megértése. Úgy gondoljuk, hogy minden katasztrófa utáni beavatkozásnak meg kell felelnie a közösségek valós igényeinek, a helyreállítási tervezésnek pedig az igényfelmérés eredményeit kell követnie.

HORIZONT2020: Kutatásfejlesztő Központ

A Horizon2020 kutatási projekt célja egy olyan klinikai döntéstámogató rendszer megtervezése és megvalósítása, amely a kardiovaszkuláris diagnosztikai és az ellátási folyamatokkal foglalkozik.

A kifejlesztett kardiovaszkuláris terápiás modellt adaptív és munkafolyamaton alapuló folyamatok támogatják, amelyeket a meglévő és mért adatok alapján modelleznek és fejlesztenek.

AgriICT – Regionális Nyári Iskola

A Discovery Center kéthetes ifjúsági képzési programot szervezett, amelynek középpontjában az agrár ICT-vel kapcsolatos tevékenységek álltak. A résztvevők első feladata a Regionális Nyári Iskola során az összes releváns európai kutatási program felsorolása, valamint az átfedések és hiányosságok azonosítása volt a már meglévő nyugat-balkáni kutatási programokban. Összehasonlították a különféle programok kutatási tervezetét, feltárva a meglévő és potenciális kapcsolatokat közöttük és az agráripar között. Az ifjúsági képzési program az agrár ICT-vel kapcsolatos tevékenységekre összpontosított.

A partnerek javítják a nyugat-balkáni kutatási és fejlesztési tevékenységek minőségét az ICT-k terén a mezőgazdaságban, ami remélhetőleg elősegíti Közép- és Dél-Kelet-Európa helyzetének megerősítését az új ICT alkalmazások fejlesztése terén. A program arra ösztönözte a V4 és a WB fiatalokat, hogy váljanak versenyképesebbé anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a minőséggel, méghozzá úgy, hogy közben óvják az agrár-környezetet.

A végső cél az volt, hogy stratégiai kutatási menetrendet alakítson ki a mezőgazdaságban működő ICT-k számára, amely tartalmazza a jövőbeni prioritások listáját.

ShareMyGarden: Kertészeti Asszisztens

A ShareMyGarden egy olyan idős emberek számára felépített IKT-platform, ami a kertészetet terápiás oldalról közelíti meg, segítve az idős embereket, hogy a társadalom aktív tagjai maradjanak megkönnyítve kommunikációt számukra a mindennapokban.

 

A program több elemből áll. Ennek része egy személyes kertészeti asszisztens (PGA), ami életkorbarát felületével megkönnyíti az idős emberek interakcióját, segítve őket abban, hogy aktívak maradjanak és önállóan irányítsák környezetüket, továbbá hasznosnak érezzék magukat a társadalom számára és javítsák otthoni kertjük funkcionalitását;
Része egy barátságos környezet (UFE), amely lehetővé teszi az idősek számára, hogy kölcsönhatásba léphessenek a szemantikus eszközök és érzékelők nyílt hálózatával, valós idejű felhasználói felület-alkalmazkodással a környezettudatosság jegyében;
Tartalmaz egy felhasználói profilt, fórumot, és piacteret, ahol az idős emberek képesek egymással kommunikálni és részt venni a társadalmi tudatosság kialakításában;
Eleme az életkornak megfelelő szolgáltatások keretrendszere (SCE), amin keresztül támogatja a gyors és könnyed alkalmazásfejlesztést, hogy különböző szolgáltatásokat akkor lehessen hozzáadni és elvenni amikor szükség van rájuk;

A szenzorok interakciója során a különböző eszközök összekapcsolása a felhasználó preferenciáinak és az egyes üzemek igényeinek megfelelően jön létre. A ShareMyGarden nem egyszerűen összerakja a meglévő technológiákat, hanem új eszközöket fejleszt, megerősíti az aktív időskor társadalom szerepvállalását és a mindennapi életének javítását.

Kutatócsoportok felkészítése a Kaposvári Egyetemen az alkalmazott ökológia, matematika és környezettechnológia területén folytatott nemzetközi programokban való részvételre

A projekt célja a tudás-intenzív, hozzáadott értéket képviselő termékek és szolgáltatások létrehozásának támogatása volt a Kaposvári Egyetemen. A projekt hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország kiemelkedő, K + F kapacitást felhalmozó, vállalkozást vonzó tudásrégióvá váljon, multiplikátor hatást gyakorolva a régióra annak gazdasági versenyképességének növelése érdekében.

A projekt közvetlen célja a komplex kutatási projektek előkészítése volt a Kaposvári Egyetemen kutatócsoportok részvételével az intézményen belüli kutatási menedzsment kapacitások fejlesztésének érdekében.

Alprojektek:

  1. A kollektív intelligencia alkalmazási lehetőségei a környezettechnológia tömeges beszerzésével.
  2. Komplex ökológiai megoldások távérzékelési technológiákkal.
  3. Többváltozós matematikai modellek alkalmazása az életképességi határ meghatározásában a precíziós gazdálkodásban.

Célunk volt kapcsolatokat kialakítani a felsőoktatás résztvevői és bizonyos kutatási területek nemzetközileg elismert intézetei között annak érdekében, hogy megkönnyítsük az egyetemek jövőbeni hozzájárulását a különféle uniós programokban, például a Horizon2020 programban.

YIBROVIC: V4 Fiatal Brókerek

A korábbi Visegrádi Országos Innovációs Brókerek (YIBROVIC) képzésének sikere alapján a Nyári Iskola célja a V4 hallgatók összegyűjtése annak érdekében, hogy olyan fiatal innovációs brókereket oktasson, akik képesek lesznek a visegrádi országokban megszerzett mezőgazdasági innovációkat ismertetni és közvetíteni.

AgENT – Fiatal mezőgazdasági vállalkozók képzése Kenyában

A fejlődő Kenyában meghatározó a mezőgazdasági tevékenység. A vidék gazdasága egyre növekvő mértékben függ a mezőgazdasági termeléstől, azonban a fiatalok körében nem kifejezetten előnyös tevékenység. Az AgENT fiatal mezőgazdasági vállalkozók képzése coaching támogatást nyújt azoknak a helyi vezetőknek, akik agrár-vállalkozói ötletek fejlesztését és innovatív agrá-üzleti vállalkozások növekedését tűzték ki célul.

A program keretében együttműködünk a Kenyai Nemzeti Gazdaszövetséggel (KENAFF) és a Life Dace International (LDI) szerevezettekel, így segítve, hogy helyi szinten népszerűsítsük a lehetőséget a fiataloknak. Hat kenyai szakértő közreműködésével a helyi igényekhez igazítjuk a már bevezetett technológiákat. A konzorcium részletes tananyagokat dolgozott ki a résztvevők számára. 

A képzés során a szakértők új, piacorientált tudást szereztek, közvetítik az agrár-üzleti stratégiákat és versenyképes termékek előállításán dolgoznak. A program keretében hozzávetőlegesen 500 fiatal agrárvállalkozó jut speciális tanácsadáshoz, segítve a mezőgazdasági vállalkozásuk beindítását, üzleti terveik kidolgozását, pályázati és befektetési lehetőségeik megismerését illetve marketing tervek készítését különböző IKT eszközök használatával.

YIBROVIC: V4 Fiatal Brókerek

A korábbi Visegrádi Országos Innovációs Brókerek (YIBROVIC) képzésének sikere alapján a Nyári Iskola célja a V4 hallgatók összegyűjtése annak érdekében, hogy olyan fiatal innovációs brókereket oktasson, akik képesek lesznek a visegrádi országokban megszerzett mezőgazdasági innovációkat ismertetni és közvetíteni.


Megbízható Partnereink

Partnercégeinken keresztül tudjuk ötvözni tudásunkat, így biztosítani a modern technológia előnyeit.

Jövőbeli megoldásokat fejlesztünk.

Légy részese az innovációnak és élvezd a 21. századi tudás és technológa előnyeit!